Ministry of Water Supply & Sanitation
Wash Status Report

WASH STATUS REPORTAddress:  

Contact Details:  

Email:  


Wash Governance Status of Municipality


🟢 - छ   🔴 - छैन   🟡 - आंशिक रूपमा   🔵 - डाटा भरिएको छैन

SN Wash Governance Status Indicator Measure
1 यस पालिकामा खासस्व योजना लागू भएको छ ? 🟡
2 यस पालिकामा खासस्व योजना लागू भएको छ ? 🟡
3 यस पालिकामा खासस्व योजना लागू भएको छ ? 🟡
4एकीकृत
WaSH Act 🔵
WaSH Act 🔵
WaSH Act 🔵
WaSH policy/ strategy 🔵
WaSH policy/ strategy 🔵
WaSH policy/ strategy 🔵
WaSH Guidelines 🔵
WaSH Guidelines 🔵
WaSH Guidelines 🔵
WaSH contingency plan 🟢
WaSH contingency plan 🟢
WaSH contingency plan 🟢
Others 🔵
Others 🔵
Others 🔵
5खानेपानी
Water Quality Test Monitoring Guidelines 🔵
Water Quality Test Monitoring Guidelines 🔵
Water Quality Test Monitoring Guidelines 🔵
Drinking Water quality standared Regulation 🔵
Drinking Water quality standared Regulation 🔵
Drinking Water quality standared Regulation 🔵
Water Safety Audit 🔵
Water Safety Audit 🔵
Water Safety Audit 🔵
Water Safe Community Declaration Guidelines 🔵
Water Safe Community Declaration Guidelines 🔵
Water Safe Community Declaration Guidelines 🔵
Tariff Regulation 🔵
Tariff Regulation 🔵
Tariff Regulation 🔵
Standard Operating Procedure (SOP) 🔵
Standard Operating Procedure (SOP) 🔵
Standard Operating Procedure (SOP) 🔵
Others 🔵
Others 🔵
Others 🔵
6सरसफाइ र स्वच्छता
Local Sanitation Master Plan 🟢
Local Sanitation Master Plan 🟢
Local Sanitation Master Plan 🟢
ODF Sustainability Guidelines 🔵
ODF Sustainability Guidelines 🔵
ODF Sustainability Guidelines 🔵
Regulation, Standard, or Guidelines for Toilet construction 🔵
Regulation, Standard, or Guidelines for Toilet construction 🔵
Regulation, Standard, or Guidelines for Toilet construction 🔵
Citywide Inclusive Sanitation (CWIS) guidelines 🔵
Citywide Inclusive Sanitation (CWIS) guidelines 🔵
Citywide Inclusive Sanitation (CWIS) guidelines 🔵
Standard Operating Procedure (SOP) 🔵
Standard Operating Procedure (SOP) 🔵
Standard Operating Procedure (SOP) 🔵
Others 🔵
Others 🔵
Others 🔵
7विद्यालय
Wash in School Guidelines 🔵
Wash in School Guidelines 🔵
Wash in School Guidelines 🔵
Environment Cleanliness Standards 🔵
Environment Cleanliness Standards 🔵
Environment Cleanliness Standards 🔵
Disaster Risk Reduction Management 🔵
Disaster Risk Reduction Management 🔵
Disaster Risk Reduction Management 🔵
Menstrual Hygiene Management Operational Manual 🔵
Menstrual Hygiene Management Operational Manual 🔵
Menstrual Hygiene Management Operational Manual 🔵
Others 🔵
Others 🔵
Others 🔵
8स्वास्थ्य संस्था
Wash in Health Care Facility 🔵
Wash in Health Care Facility 🔵
Wash in Health Care Facility 🔵
Environment Cleanliness Standards 🔵
Environment Cleanliness Standards 🔵
Environment Cleanliness Standards 🔵
Disaster Risk Reduction Management 🔵
Disaster Risk Reduction Management 🔵
Disaster Risk Reduction Management 🔵
Menstrual Hygiene Management Guidelines 🔵
Menstrual Hygiene Management Guidelines 🔵
Menstrual Hygiene Management Guidelines 🔵
Waste Management Guideline 🔵
Waste Management Guideline 🔵
Waste Management Guideline 🔵
Others 🔵
Others 🔵
Others 🔵
9सार्वजनिक शौचालय
Wash in Public Place 🔵
Wash in Public Place 🔵
Wash in Public Place 🔵
Toilet Operational Guidelines 🔵
Toilet Operational Guidelines 🔵
Toilet Operational Guidelines 🔵
Guidelines for Toilet construction 🔵
Guidelines for Toilet construction 🔵
Guidelines for Toilet construction 🔵
Others 🔵
Others 🔵
Others 🔵
10 यस पालिकामा WASH इकाई / शाखा स्थापना भएको छ ? 🔴
11 यस पालिकामा WASH इकाई / शाखा स्थापना भएको छ ? 🔴
12 यस पालिकामा WASH इकाई / शाखा स्थापना भएको छ ? 🔴
13 यस पालिकामा WASH फोकल पर्सन छ ? 🟢
14 यस पालिकामा WASH फोकल पर्सन छ ? 🟢
15 यस पालिकामा WASH फोकल पर्सन छ ? 🟢
16 यस पालिकामा NWASH MIS को लागि फोकल पर्सन छ ? 🟢
17 यस पालिकामा NWASH MIS को लागि फोकल पर्सन छ ? 🟢
18 यस पालिकामा NWASH MIS को लागि फोकल पर्सन छ ? 🟢
19 यस पालिकामा पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सुविधा छ ? 🟢
20 यस पालिकामा पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सुविधा छ ? 🟢
21 यस पालिकामा पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सुविधा छ ? 🟢
22 यस पालिकामा WASH सम्बन्धि Capacity Strenthening Master Plan छ कि छैन ? 🔴
23 यस पालिकामा WASH सम्बन्धि Capacity Strenthening Master Plan छ कि छैन ? 🔴
24 यस पालिकामा WASH सम्बन्धि Capacity Strenthening Master Plan छ कि छैन ? 🔴

MUNICIPAL INVESTMENT STATUS (Total Cost for 10 Years)

Total in Municipality Sector Cost


Total WASH in Municipality Cost Component


Water Supply

Water Supply Services Level

Water Supply System Services Level
Water Supply System 0% Safely Managed
43.81%Basic Services
7.86%Limited
48.33%Unimproved/No Service

Tubewell Services Level
Tubewell NaN% Safely Managed
NaN%Basic Services
NaN%Limited

Water Supply System Priority Status

Existing WSS:

SN. Project Name Ward No Scheme Type Priority
1 Yangjakot W/S Project 3 Gravity Pipe System Low
2 Khilang W/S Project (Scheme-I) 1 Gravity Pipe System Very High
3 Khilang W/S Project (Scheme-II) 1 Gravity Pipe System Very High
4 Sayapatri W/S Project Madi 6 6 Gravity Pipe System Very High
5 Chipli W/S Project Madi 6 6 Gravity Pipe System High
6 Syange Pokharakhet W/S Project 3 Gravity Pipe System Low
7 Syange Haresware W/S Project Madi 3 3 Gravity Pipe System Low
8 Syange W/S Project Madi 3 3 Gravity Pipe System Low
9 Thumsikot W/S Project Madi 10 10 Gravity Pipe System Low
10 Chhahare Khola W/S Project Madi 5 5 Gravity Pipe System Very High
11 Bhagawatitar W/S Project Madi 12 12 Gravity Pipe System Medium
12 Tunipani Lifting W/S Project (Scheme-I) 12 Pumping Very High
13 Tunipani Lifting W/S Project (Scheme-II) Madi 12 12 Pumping Medium
14 Mauribesi W/S Project Madi 12 12 Gravity Pipe System High
15 Kamaltari W/S Project 12 Gravity Pipe System Very High
16 Dandapari W/S Project 3 Gravity Pipe System Very High
17 Jyangdu Phant W/S Project 3 Gravity Pipe System Very High
18 Panighat W/S Project 7 Gravity Pipe System Low
19 Naya Gau Gedibesi WSP 7 Madi 7 Gravity Pipe System Low
20 Adheri Khola Khanepani WSP 7 Madi 7 Gravity Pipe System High
21 Giuje W/S Project 7 Gravity Pipe System Low
22 Helmo W/S Project 7 Gravity Pipe System Medium
23 Khalkharka Khanepani WSP 7 Madi 7 Gravity Pipe System Medium
24 Sunpadanli W/S Project 5 Gravity Pipe System High
25 Chhahare Ghumte W/SP 5 Madi 5 Gravity Pipe System High
26 Omkareswor Sibalaya Temple WSP 5 Madi 05 Gravity Pipe System Medium
27 Chitepani Deurali WSP 5 Madi 5 Gravity Pipe System Very High
28 Dhada mul tallo togi WSP 11 Madi 11 Gravity Pipe System Very High
29 Saimarang W/S Project 11 Gravity Pipe System Very High
30 Olche Dandakharka W/S Project 11 Gravity Pipe System Low
31 Tase W/S Project 11 Gravity Pipe System Low
32 Thulodhunga, Tallo Saple W/S Project 11 Gravity Pipe System Low
33 Boche Mul WSP 11 Madi 11 Gravity Pipe System High
34 Huwa Mul Lamtari WSP 11 Madi 10 & 11 Gravity Pipe System Medium
35 Kaure WSP Madi 10 10 Gravity Pipe System Very High
36 Kilbi Chhahare W/S Project 10 Gravity Pipe System High
37 Ghumle Bazar WSP Madi 12 12 Gravity Pipe System Low
38 Dudhchhahara Bhachowk 2&3 W/S Project 10 Gravity Pipe System Low
39 Bhachok Bhatta Dada WSP Madi 10 10 Gravity Pipe System Low
40 Chiju Danda W/S Project Madi 8 8 Gravity Pipe System High
41 Lumdi Magar Tol W/S Project Madi 8 8 Gravity Pipe System High
42 Purani W/S Project Madi 10 10 Gravity Pipe System High
43 Mugribasi W/S Project Madi 9 9 Gravity Pipe System Low
44 Rabaidanda W/S Project Madi 8 8 Gravity Pipe System High
45 Ponglo Siran W/S Project Madi 8 8 Gravity Pipe System Medium
46 Upallo Saple W/S Project Madi 11 11 Gravity Pipe System Low
47 Krapudanda W/S Project 2 Pumping Low
48 Ghymrang Water Supply Project Madi 2 2 Gravity Pipe System Medium
49 Tangting W/S Project Madi 2 2 Gravity Pipe System High
50 Parche W/S Project 1 Gravity Pipe System High
51 Lamathar W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System Medium
52 Pralukhola Gairithar W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System Low
53 Kodekhani Dhaprangthar W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System Very High
54 Harputhar W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System High
55 Sabhathar W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System Medium
56 Kwaithar W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System High
57 Annapurna Mavi W/S Project 1 Gravity Pipe System Very High
58 Acap Area Prahane W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System Very High
59 Koaithar / Kohaido W/S Project Madi 1 1 Gravity Pipe System High
60 Syarchok W/S Project Madi 3 3 Gravity Pipe System High

New WSS:

SN. Community Name Ward No Scheme Type Priority
1 Marke Danda W/S Project 3 Solar Pumping Very High
2 Marke Khola W/S Project 3 Gravity Very High
3 Bad Gau W/S project 8 Gravity High
4 Hile Sansari Kamal Bot W/S Project 9 Gravity Very High
5 Baluwa Besi W/S Project 9 Gravity Medium
6 Dhowa Khola W/S Project 7 Gravity High
7 Jogi Danda W/S Project Madi 6 6 Gravity Very High
8 Bhumare W/S Project 6 Gravity Very High
9 Phan Danda W/S Project 3 Gravity High
10 Sad Khola Nayagau W/S Project 9 Gravity Medium
11 Chapani W/S Project 9 Gravity High
12 Aarupeti W/S Project 9 Gravity Very High
13 Gahate W/S Project 9 Gravity Very High
14 Kyuje Dhara W/S Project 1 Pumping Low
15 Gage Danda Gayatri Tole W/S Project 5 Gravity Very High
16 Kholsi Tari Mul W/S Project 12 Gravity High
17 Jaubari, Deumadi Kuinkelgaun Lift W/S Project 5 Pumping Very High
18 Kasna W/S Project 8 Gravity High
19 Kerala Bari W/S Project 2 Gravity Low
20 Bhainr Khola W/S Project 5 Gravity High
21 Lakhanthung W/S Project 5 Gravity Medium
22 Lamteri Kayare W/S Project 10 Gravity Very High
23 Madbesi Kuikelnga W/S Project 5 Gravity Medium
24 Mahaghari Dhodeni W/S Project 7 Gravity Very High
25 Mailakuna W/S Project 1 Gravity High
26 Jaljale W/S Project 6 Gravity Low
27 Majhigaun Mandredhunga W/S project 12 Gravity Very High
28 Raikhane W/S Project 9 Gravity High
29 Mugribasi Siplibasi W/S Project 9 Gravity Very High
30 Nayagaun Krishi W/S Project 1 Gravity Very High
31 Paired Gau W/S Project 12 Gravity Medium
32 Parche W/S Project 1 Gravity Very High
33 Parkyu W/S Project 8 Gravity Very High
34 Pathikhola W/S Project 8 Gravity Medium
35 Sisneri W/S Project 5 Gravity High
36 Posi W/S Project 8 Gravity Very High
37 Kande Suntike W/S Project 4 Gravity High
38 Purano Vachok W/S Project 10 Gravity Very High
39 Bhat Padhero W/S Project 10 Gravity High
40 Rato Mate W/S Project 5 Gravity Medium
41 Roingaun Setikhola W/S Project 2 Gravity Very High
42 Samle W/S Project 8 Gravity Very High
43 Diuli Majhuwa W/S Project 3 Gravity High
44 Simar Chalise Phatbhaiya W/S Project 9 Gravity High
45 Sodha W/S Project 1 Gravity High
46 Chiju Danda W/S Project 8 Gravity Very High
47 Tamro Kaudi W/S Project 8 Gravity High
48 Thadachaur W/S Project 5 Gravity Low
49 Thulikhoriya W/S Project 12 Gravity Very High
50 Thuloswanra, Tham,Lankaswanr W/S Project 5 Gravity Very High
51 Yanmaka Gahate W/S Project 9 Gravity Medium
52 Yarma W/S Project 8 Gravity High

Ongoing WSS:

SN. Community Name Ward No Scheme Type Priority
1 Bhagawati W/S Project 11 Gravity Very High
2 Helma W/S project 7 Gravity Medium
3 Rol Khola W/S Project 5 Gravity Medium
4 Chitre W/S project 5 Gravity Medium
5 Bhachok Dhodani W/S Project 10 Gravity Very High
6 Sango Gahatebesi W/S Project 9 Gravity Low
7 Hadi Bhanjan lift W/S Project 12 Pumping High
8 Handikhola Lifting W/S Project 12 Pumping Very High
9 Thumako Danda W/S Project 4 Gravity High
10 Kaure Bayarghari W/S Project 5 Gravity Medium
11 Bhutte Khola W/S Project 5 Gravity Medium
12 Magargaun W/S Project 5 Gravity Medium
13 Makaikhola W/S Project 10 Gravity High
14 Jaljale W/S Project 7 Gravity Medium
15 Nagidhar Pukhari Kot W/S Project 8 Gravity Very High
16 Om Karyaashor B W/S Project 5 Gravity High
17 Bhardare W/S Project 6 Gravity Very High

Water Supply System Cost Summary

Water Supply Cost Planning

Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
Existing WSS
CapEx 1,455,200 5,820,800 7,756,000 9,196,000 8,396,200 4,556,800 2,621,600 3,115,800 9,841,600 9,841,600 2,460,400 65,062,000
CapManEx 2,307,188 2,229,738 2,096,080 2,107,402 2,638,822 2,656,796 3,429,782 3,429,782 3,691,474 3,400,434 3,446,705 31,434,203
Op Ex 2,314,000 2,314,000 2,314,000 2,314,000 2,766,900 2,766,900 3,399,066 3,399,066 3,651,653 3,651,653 3,651,653 32,542,891
Ds Ex 2,991,040 2,700,000 3,087,040 4,950,000 2,831,080 5,250,000 2,700,000 4,692,080 2,700,000 2,700,000 5,400,000 40,001,240
Total 9,067,428 13,064,538 15,253,120 18,567,402 16,633,002 15,230,496 12,150,448 14,636,728 19,884,727 19,593,687 14,958,758 169,040,334
Tubewell
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
New WSS
Capex 5,691,300 22,765,200 24,649,800 13,229,700 7,921,800 3,418,200 1,533,600 543,100 638,800 638,800 159,700 81,190,000
CapManex 00 00 00 00 2,014,720 2,014,720 2,681,869 2,681,869 2,817,592 1,679,332 1,679,332 15,569,434
Opex 00 00 00 00 1,131,320 1,131,320 1,517,441 1,517,441 1,595,993 1,595,993 1,595,993 10,085,504
DS 1,828,260 00 886,920 3,691,500 1,271,180 3,683,000 1,660,000 3,095,940 1,992,000 1,992,000 2,634,000 22,734,800
Total 7,519,560 22,765,200 25,536,720 16,921,200 12,339,020 10,247,240 7,392,910 7,838,350 7,044,386 5,906,126 6,069,026 129,579,738
Ongoing WSS
Capex 25,409,350 23,129,700 9,836,250 2,291,200 964,000 00 00 00 00 00 00 61,630,500
CapManex 00 00 00 1,663,765 1,768,761 2,181,720 2,181,720 2,181,720 1,241,740 1,182,420 949,110 13,350,956
Opex 00 00 00 1,915,506 2,140,336 2,569,974 2,569,974 2,569,974 2,569,974 2,569,974 2,569,974 19,475,688
DS 539,920 00 1,155,000 810,000 1,605,000 765,000 765,000 765,000 765,000 765,000 765,000 8,699,920
Total 25,949,270 23,129,700 10,991,250 6,680,471 6,478,097 5,516,694 5,516,694 5,516,694 4,576,714 4,517,394 4,284,084 103,157,064
Total of WS Schemes
Capex 32,555,850 51,715,700 42,242,050 24,716,900 17,282,000 7,975,000 4,155,200 3,658,900 10,480,400 10,480,400 2,620,100 207,882,500
CapManex 2,307,188 2,229,738 2,096,080 3,771,167 6,422,303 6,853,236 8,293,371 8,293,371 7,750,806 6,262,186 6,075,147 60,354,593
Opex 2,314,000 2,314,000 2,314,000 4,229,506 6,038,556 6,468,195 7,486,482 7,486,482 7,817,621 7,817,621 7,817,621 62,104,082
DS 5,359,220 2,700,000 5,128,960 9,451,500 5,707,260 9,698,000 5,125,000 8,553,020 5,457,000 5,457,000 8,799,000 71,435,960
Total 42,536,258 58,959,438 51,781,090 42,169,073 35,450,120 30,994,431 25,060,052 27,991,772 31,505,827 30,017,207 25,311,868 401,777,136

Household Sanitation

Sanitation Service Level in HH


Fecal Sludge Management Options


Type of Toilet at Household Level


Sanitation Cost Summary

HH Sanitation Service Level Improvement

Required Cost for Sanitation

Total Sanitation Cost Components


Household Sanitation Cost Planning

Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
HH level safely managed sanitation investment
HH toilets and handwashing facilities
Capex 2,003,365 3,005,048 3,005,048 4,006,730 3,005,048 3,005,048 2,003,365 00 00 00 00 20,033,650
CapManex 3,515,282 3,560,638 3,628,672 3,696,707 3,787,419 3,855,453 3,923,488 3,968,844 3,968,844 3,968,844 3,968,844 41,843,035
Opex 23,436,914 23,497,407 23,588,148 23,678,889 23,799,877 23,890,618 23,981,359 24,041,853 24,041,853 24,041,853 24,041,853 262,040,625
DS 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 1,544,620
Total 29,095,981 30,203,513 30,362,288 31,522,746 30,732,764 30,891,539 30,048,632 28,151,117 28,151,117 28,151,117 28,151,117 325,461,930
HH Level SWM
Capex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CapManex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opex 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 9,086,000
DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 9,086,000
Total HH 29,921,981 31,029,513 31,188,288 32,348,746 31,558,764 31,717,539 30,874,632 28,977,117 28,977,117 28,977,117 28,977,117 334,547,930
Grand Total in Sanitaiton and Hygiene
Capex 2,003,365 3,005,048 3,005,048 4,006,730 3,005,048 3,005,048 2,003,365 00 00 00 00 20,033,650
CapManex 3,515,282 3,560,638 3,628,672 3,696,707 3,787,419 3,855,453 3,923,488 3,968,844 3,968,844 3,968,844 3,968,844 41,843,035
Opex 24,262,914 24,323,407 24,414,148 24,504,889 24,625,877 24,716,618 24,807,359 24,867,853 24,867,853 24,867,853 24,867,853 271,126,625
DS 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 140,420 1,544,620
Total 29,921,981 31,029,513 31,188,288 32,348,746 31,558,764 31,717,539 30,874,632 28,977,117 28,977,117 28,977,117 28,977,117 334,547,930

Sanitation System Priority Status

Existing Sanitation System

SN. System Type Community Ward Priority

New Sanitation System

SN. System Type Community Ward Priority

Ongoing Sanitation System

SN. System Type Community Ward Priority

Sanitation System Cost Planning

Sanitation Wash Plan
Existing Sanitation Scheme Cost Planning

}
Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
Existing Sanitation Schemes
FSM
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
WWTP with Sewer
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SWM
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Existing Sanitation Schemes (Total)
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

New Sanitation Scheme Cost Planning

Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
New Sanitation Schemes
FSM
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
WWTP with Sewer
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SWM
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
New Sanitation Schemes (Total)
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Ongoing Sanitation Scheme Cost Planning

Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
Ongoing Sanitation Schemes
FSM
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
WWTP with Sewer
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SWM
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ongoing Sanitation Schemes (Total)
Capex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CapManex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Opex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DS 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


WASH in School

Total School: 53
School Priority Status

SN School Community Ward Wash Plan Status Priority
1 Shree Annapurna Secondary School Madi RM 1 Sikles Kaski Secondary 1 Basic Low
2 Shree Annapurna Sitapokhari Basic School Madi RM 11 Warchowk Kaski Basic 11 Basic High
3 Shree Balkalyan Basic School Madi RM 9 Mugribeshi Kaski Basic 9 Basic Low
4 Shree Balpadam Basic School Madi RM 7 Nayagaun Kaski Basic 7 Basic Low
5 Shree Bam Chandrakala Basic School Madi RM 5 Kaski Basic 5 Basic Very High
6 Shree Basundhara Basic School Madi RM 12 Hadikhola Kaski Basic 12 Basic Very High
7 Shree Bhagawoti Basic School Madi RM 12 Bhagawati Tar Kaski Basic 12 Basic Medium
8 Shree Bhagwati Bal Bikash Kendra Madi RM 8 Kaski ECD 8 Basic Medium
9 Shree Bhume Basic School Madi RM 6 Thak Kaski Basic 6 Basic Very High
10 Shree Bidhyajyoti Basic School Madi RM 5 Thuloswanra Kaski Basic 5 Basic High
11 Shree Bindabasini Basic School Madi RM 3 Syange Kaski Basic 3 Basic Very High
12 Shree Biswojyoti Basic School Madi RM 10 Kaski Basic 10 Basic High
13 Shree Biswojyoti Basic School Madi RM 12 Ramche Kaski Basic 12 Basic Very High
14 Shree Brahamachaarini Basic School Madi RM 3 Eklekhet Kaski Basic 3 Basic Medium
15 Shree Chandika Basic School Madi RM 5 Kaski Basic 5 Basic Low
16 Shree Deep Jyoti Basic School Madi RM 8 Kaski Basic 8 Basic Medium
17 Shree Devi Basic School Madi RM 10 Dhodeni Kaski Basic 10 Basic Very High
18 Shree Dhanubas Kalika Basic School Madi RM -7 Chhahawk Kaski Basic 7 Basic Low
19 Shree Dhanubas Kalika Secondary School Madi RM 7 Kaski Secondary 7 Basic Low
20 Shree Dhruba Secondary School, Madi RM 3 Tarkang Kaski Secondary 4 Basic Medium
21 Shree Dipendra Basic School Madi RM 10 Kayare Kaski Basic 10 Basic High
22 Shree Dudhpokhari Secondary School Madi RM 1 Sodha Kaski Secondary 1 Basic Medium
23 Shree Ganga Basic School Madi RM 9 Kamalbot Kaski Basic 9 Basic Medium
24 Shree Himalay Child Care Center Madi RM 9 Gorje Shivalaya Kaski ECD 9 Basic Medium
25 Shree Himalaya Basic School Madi RM 12 Kaski Basic 12 Basic Very High
26 Shree Himalaya Basic Shool Madi RM 5 Chitepani Kaski Basic 5 Basic Very High
27 Shree Himalaya Milan Secondary School Madi RM 2 Tangting Kaski Secondary 2 Basic Low
28 Shree Himalaya Secondary School Madi RM 9 Gorje Kaski Secondary 9 Basic Very High
29 Shree Janakalyan Secondary School Makaikhola Madi RM 10 Kaski Secondary 10 Basic Low
30 Shree Janamandir Basic School Madi RM 10 Thumsikot Kaski Basic 10 Basic Medium
31 Shree Kalika Basic School Madi RM 7 Chhahachwk Kaski Basic 7 Basic Very High
32 Shree Maharudra Secondary School Madi RM 6 Taprang Kaski Secondary 6 Basic Low
33 Shree Mahendrodaya Basic School Madi RM 2 Ghyamrung Kaski Basic 2 Basic Very High
34 Shree Mangaldaya Basic School Madi RM 3 Sayapatri Kaski Basic 3 Basic Very High
35 Shree Nalku Basic School Madi RM 1 Parche Kaski Basic 1 Basic Very High
36 Shree Narayan Basic School Madi RM 8 Bhagawati Kaski Basic 8 Basic Low
37 Shree Narayani Basic School Madi RM 2 Namarjung Kaski Basic 2 Basic Medium
38 Shree Nawadurga Basic School Madi RM 4 Bagale Danda Kaski Basic 4 Basic High
39 Shree Nawaprabhat Basic School Madi RM 8 Mijure Kaski Basic 8 Basic Medium
40 Shree Prabhat Basic School Madi RM 8 Pakhurikot Kaski Basic 8 Basic Medium
41 Shree Pragatisdan Basic School Madi RM 9 Mugri Kaski Basic 9 Basic High
42 Shree Rastrajyoti Secondary School Madi RM 11 Saimarang Kaski Secondary 11 Basic Medium
43 Shree Saraswati Kunja Basic School Madi RM 9 Kaski Basic 9 Basic Very High
44 Shree Sarswoti Basic School Madi RM 4 Sayapatri Kaski Basic 4 Basic Very High
45 Shree Sewamilan Basic School Madi RM 10 Bhachwk Kaski Basic 10 Basic Low
46 Shree Shiv Shakti Basic School Madi RM 6 Taprang Kaski Basic 6 Basic Very High
47 Shree Shova Basic School Madi RM 11 Baral Danda Kaski Basic 11 Basic Very High
48 Shree Sibha Basic School Madi RM 8 Patal Chautara Kaski Basic 8 Basic Medium
49 Shree Sidda Basic School Madi RM 8 Poshi Kaski Basic 8 Basic Low
50 Shree Sildu Basic School Madi RM 7 Thak Gau Kaski Secondary 7 Basic Very High
51 Shree Sitaram Secondary School Madi RM 3 Yangjakot Kaski Secondary 3 Basic Low
52 Shree Sthanapati Basic School Madi RM 1 Khilang Kaski Basic 1 Basic Low
53 Shreen Baraha Basic School Madi RM 7 Melbot Kaski Basic 7 Basic Very High

School Wash Cost Planning

Required Cost for WASH In School

Component wise Required Investment


School Cost Plan

Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
Capex 249,500 998,000 1,144,000 833,500 855,000 1,230,000 1,084,000 593,500 1,290,000 1,290,000 322,500 9,890,000
CapManex 1,967,523 1,967,523 1,653,523 1,653,523 1,719,760 1,719,760 2,052,064 2,052,064 1,780,419 1,780,419 1,780,419 20,126,996
Opex 6,436,742 6,436,742 6,436,742 6,436,742 6,578,152 6,578,152 6,623,822 6,623,822 6,714,327 6,714,327 6,714,327 72,293,897
DS 2,192,080 3,446,080 2,588,080 3,116,080 3,116,080 2,192,080 2,192,080 2,192,080 2,192,080 2,192,080 2,192,080 27,610,880
Total 10,845,845 12,848,345 11,822,345 12,039,845 12,268,992 11,719,992 11,951,966 11,461,466 11,976,826 11,976,826 11,009,326 129,921,773

WASH in Health Care Facilities

Total Health Care Facility: 18

Service Level in HCF


Toilet Availability HCF


Handwashing Facility HCF


SWM In HCF


Health Care Facilities Priority Status

SN. Health Care Facilities Ward Wash Plan Status Priority
1 Adharbhut Swasthe Sewa Kendra Mijuredanda Nagidhar 8 Limited Very High
2 Basic Health Service Center Madi 5 Chitepani 5 Limited Low
3 Bhachowk Health Post Madi RM 10 Kaski 10 Limited Low
4 Chasu Community Health Unit Madi RM 6 Kaski 6 Limited Very High
5 Chhachowk Basic Health Centre Madi RM 7 Kaski 7 Limited Low
6 Ghyamrang Community Health Unit Madi RM Kaski 2 Limited Medium
7 Khilang Community Health Unit Madi RM 1 Kaski 1 Limited High
8 Lipyani Basic Health Centre Madi RM 12 Kaski 12 Limited Low
9 Madibesi Basic Health Center Dadi RM 5 Kaski 5 Limited High
10 Mijure Health Post Madi RM 9 Kaski 9 Limited Very High
11 Namarjung Health Post Madi RM 2 Kaski 2 Limited Low
12 Saimarang Health Post Madi RM 11 Kaski 11 Limited Low
13 Setikhola khop kendra 2 Limited Low
14 Sikles Helth Post Madi RM 1 Kaski 1 Limited Medium
15 Taprang Health Post Madi RM 6 Kaski 6 Limited Medium
16 Tarkang Basic Health Centre Madi RM 4 Kaski 4 Limited Low
17 Thumsikot Primary Health Centre Madi RM 10 Kaski 10 Limited Low
18 Yangjakot Health Post 3 Limited Low

Health Care Facilities Wash Cost PlanningHCF WASH Cost Plan
Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
Capex 156,996 627,985 830,985 968,996 1,110,997 1,398,988 1,195,988 917,976 2,475,916 2,475,916 618,979 12,779,722
CapManex 832,676 832,676 822,926 822,926 1,375,220 1,375,220 1,340,929 1,340,929 971,372 971,372 971,372 11,657,618
Opex 4,467,807 4,467,807 4,467,807 4,467,807 4,566,579 4,566,579 4,661,931 4,661,931 4,740,706 4,740,706 4,740,706 50,550,366
DS 306,900 587,400 493,900 587,400 1,241,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 306,900 5,058,900
Total 5,764,379 6,515,868 6,615,618 6,847,129 8,294,696 7,647,687 7,505,748 7,227,736 8,494,894 8,494,894 6,637,957 80,046,606

WASH in Public Toilet

Service Level

Existing Public Toilet:41

Proposed Public Toilet:0

Public Place Priority status

SN. Public Place/ Public Toilet Name Ward Wash Plan Status Priority
1 Sapkota Tole Public Toilet Madi 5 5 Existing Very High
2 Jhinje Danda Pratikyalaya Public Toilet Madi RM 2 Kaski 2 Yet to Construct High
3 Nagidhar Public Toilet Madi 8 8 Existing Low
4 Bhachock Chautari Public Toilet Madi 10 Kaski 10 Existing Very High
5 Bhechko Public Toilet Madi RM 1 Sikles Kaski 1 Yet to Construct Very High
6 Pakhurikot Tipiche Danda Public Toilet Madi 8 8 Existing Medium
7 Sindurchaur Dobato Pratiksyalaya 4 Yet to Construct Medium
8 Aaleno Chock Public Toilet Madi RM 7 Kaski 7 Yet to Construct High
9 Lamtari Devi Dharma Sala Public Toilet Madi 11 11 Existing High
10 Sano Lamtari Mandir Public Toilet Madi RM 10 Bhachock Kaski 10 Yet to Construct Medium
11 Maipulu Temple Public Toilet Madi RM 7 Kaski 7 Yet to Construct High
12 Sayaltari Chowk Public Toilet Madi RM 4 Kaski 4 Yet to Construct High
13 Madi khola ko Tir ma 5 Yet to Construct Medium
14 Foot Gtound Public Toile Madi RM 9 Gahate Kaski 9 Yet to Construct High
15 Dhodeni Buspark Public Toilet Madi RM 10 Dhodeni Kaski 10 Yet to Construct High
16 Edi Deurali Public Toilet Madi RM 4 Deurali Kaski 4 Yet to Construct Medium
17 Upallo Adhikari Tole Public Toilet Madi 5 5 Existing Medium
18 Kande Chock Public Toilet Madi RM 4 Kaski 4 Yet to Construct Medium
19 Poshi Buspark Public Toilet Madi RM 8 Kaski 8 Yet to Construct Medium
20 Annapurna Sitapokhari Public Toilet Madi RM 11 Kaski 11 Yet to Construct High
21 Gurans Public Toilet Chhapa Tole Madi 3 3 Existing Very High
22 Khimaje Tole Public Toilet Madi 11 11 Existing Medium
23 Dalit Tole Tangting Public Toilet Madi 2 2 Existing Very High
24 Bhagawoti Tole Public Toilet Madi 11 11 Existing High
25 Chipi Buspark Public Toilet Madi 6 Kaski 6 Yet to Construct Medium
26 Prkyu Tole Public Toilet Madi 8 8 Existing High
27 Sayaptri Tole Public Toilet Madi RM 6 Kaski 6 Yet to Construct Low
28 Sabha Thar Public Toilet Madi 1 1 Existing Medium
29 Tarkang Public Toilet Madi 4 4 Existing Very High
30 Mugri Chowk Public Toilet Madi RM 9 Kaski 9 Yet to Construct Medium
31 Harputhar Public Toilet Madi 1 1 Existing Medium
32 School Tole Gorje Public Toilet Madi RM 9 Gorje Kaski 9 Yet to Construct High
33 Deumadi Bahuuddeshiya Bhawan Public Toilet Madi RM 5 Kaski 5 Yet to Construct Low
34 Nirganga Aama Samuha Bhawan 5 Yet to Construct High
35 Sildu Danda Thak Gaun Public Toile Madi RM 7 Kaski 7 Yet to Construct Very High
36 Khate Danda Public Toilet Madi RM 7 Kaski 7 Yet to Construct Medium
37 Khahare Kgola Chautaroo Buspark Public Tilet Madi RM 5 Kaski 5 Yet to Construct Low
38 Gairithar Public Toilet Madi 1 1 Existing Very High
39 Picnic Sport Public Toilet Madi RM 6 Kaski 6 Yet to Construct Medium
40 Naya Bazar Public Toilet Madi RM 9 Kaski 9 Yet to Construct Medium
41 Koithar Buspark Sikless Madi 1 1 Existing Very High
42 Melbot Chowak Public Toilet Madi RM 7 Kaski 7 Yet to Construct High
43 Baral danda buspark 11 Yet to Construct Medium
44 Nagidhar Koldu Public Toilet Madi RM 8 Kaski 8 Yet to Construct Very High
45 Deurali Guransh Tole Public Toilet Madi 3 3 Existing High
46 Janajagaran Public Toilet Madi 4 4 Existing High
47 Ghyamrang Public Toilet Madi 2 2 Existing Very High
48 Play Ground Yanjakot Public Toilet Madi RM 3 Kaski 3 Yet to Construct Medium
49 Chhelang Tole Public Toilet Madi 10 Kaski 10 Existing Very High
50 Tangting Buspark Public Toilet Madi RM 2 Kaski 2 Existing Low
51 Kalidhunga Public Toilet Madi 11 11 Existing Very High
52 Warchowk Buspark Public Toilet Madi 11 11 Existing High
53 Hydropower Chasu Public Toilet Madi RM 6 Kaski 6 Yet to Construct Medium
54 Annapurn Tole Madi 3 Public Tolilet 3 Existing High
55 Lumdi Dhodeni Public Toilet Madi RM 10 Kaski 10 Yet to Construct Medium
56 Samajghar And Sivalaya Temple Public Toilet Madi RM 12 Kaski 12 Yet to Construct Very High
57 lipayani Tole Public Toilet Madi RM 12 Kaski 12 Yet to Construct High
58 Siranthar Public Toilet Madi 2 2 Existing High
59 Ramche Buspark Public Toilet Madi RM 6 Kaski 6 Yet to Construct High
60 Yanjakot Milan Public Toilet Madi RM 2 Kaski 3 Yet to Construct Medium
61 Jhulunge Pool Public Toilet Madi RM 4 Ghamnug Kaski 4 Yet to Construct Medium
62 Chitepani Deurali Public Toilet Madi RM 5 Kaski 5 Yet to Construct Medium
63 Tallo Chhachowk Bahuuddesya Bhawan Publi Toilet Madi RM 7 Kaski 7 Yet to Construct Medium
64 Pokhari Kot Public Toilet Madi RM 8 Kaski 8 Yet to Construct Medium
65 Mungribesi Public Toilet Madi RM 9 Kaski 9 Yet to Construct Medium
66 Pratikshayalaya Kerurani Tole Public Toilet Madi RM 4 Kaski 4 Yet to Construct Medium

Public Toilet Wash Cost Planning
Public Place Wash Plan cost

Particular Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total for 10 years
Capex 12,110,000 5,190,000 17,976,000 7,704,000 24,178,000 10,362,000 00 00 00 4,396,000 1,884,000 83,800,000
CapManex 23,624,178 10,630,878 1,277,575 1,277,575 1,858,970 1,858,970 2,640,956 2,640,956 2,640,956 2,640,956 2,640,956 53,732,928
Opex 4,802,071 4,802,071 6,833,743 6,833,743 9,862,781 9,862,781 13,889,186 13,889,186 13,889,186 13,889,186 13,889,186 112,443,120
DS 1,225,000 1,720,000 783,000 1,443,000 1,107,000 2,317,000 1,701,000 1,701,000 1,701,000 1,701,000 1,866,000 17,265,000
Total 41,761,249 22,342,949 26,870,318 17,258,318 37,006,751 24,400,751 18,231,142 18,231,142 18,231,142 22,627,142 20,280,142 267,241,048